Call Of Duty Black Ops Türkçe - Rusça Dil Sorunu Çözümü Resimli Anlatım

  

Call Of Duty: Black Ops sorununu kendi deneme yanılma yöntemimiz ve birazcıkta şansımızla da olsa dil sorununu çözdük. Birçok forum ve web sitelerinde bu konuyu naraştırdık ama olumlu bir sonuç alamadık. 

Türkçe dil paketini indirip kurdunuz ancak yine de Türkçe dil olmadı diye kesin indirdiğiniz siteye sövmüş bile olabilirsiniz. Hadi gelin şimdi size bu basit çözümü anlatalım…

Aslında oldukça basitmiş. Bu kadar kolay olacağını açıkçası tahmin etmemiştik. Size Bu sorunun çözümünü resimlerle destekleyerek anlatacağız. 


Yapamayanlar olursa bize iletişim sayfamızdan ulaşarak destek isteyebilirler. Size en kısa sürede mail yada whatsapp tan yardımcı olabiliriz.
Biz daha önce Türkçe dil desteğini indirmiştik. Ve kurduğumuz halde olmamıştı.

Hiçbir yamayı ve dil paketini kaldırmanıza gerek yok. Aşağıda gösterdiğimizin aynısını yapın eğer Türkçe dil paketini kurduysanız kaldırmanıza gerek yok.

1. İlk olarak oyunu kurduğunuz ve oyunun kısayolu masaüstünüzde yer alıyor olarak kabul ediyoruz. Oyunun simgesine sağ tıklıyoruz. Ve önümüze gelen kutuda “Dosya konumunu aç” a tıklıyoruz. (Veya oyunu kurduğunuz diskinizdeki klasöre gidin.)2. Önümüze gelen pencere oyunumuzun kurulu olduğu ve verilerinin kayıt edildiği merkez dosyasıdır. Burada sağ taraftaki araç çubuğu en aşağıya kaydırarak “localization” isimli metin dosyasını bulun ve açın.


3. Açılan not defteri penceresinde defterin ilk kelimesi olan “russian” ismini seçin.


4. Daha sonra oraya yine küçük harflerle “english” yazın. (turkish falan yazmayın. Zaten oyuna ek olarak indirdiğiniz Türkçe dil paketi varsa yabancı kelimeleri zaten çevirecektir. )   Ve kaydetmek için “Ctrl + S” veya Sağ üstten pencereyi kapatma tuşuna basarak “Kaydet” e tıklayın. ( İçeriğin zarar gördüğünü düşünüyorsanız. Düzenlenmişini makalenin en altına metin olarak vereceğiz. Metnin hepsini kendi not defterinizdeki ile değiştirebilirsiniz. )


5. Tüm Pencereleri kapatabilirsiniz. İşimiz bitti. Şimdi deneyelim bakalım olmuş mu ?Olacağına mutlaka eminim. Dosyaları tam indirdiğinizden emin olun. Yorum yapmayı unutmayın iyi oyunlar dileriz.


-LOCALİZATİON- ( SADECE KIRMIZI İÇERİĞİ BOŞLUKLARI İLE BİRLİKTE KOPYALAYIN ! )

english


WIN_CONFIGURE_UPDATED_TITLE
"Ğåêîìåíäóåìûå ïàğàìåòğû èçìåíåíû"


WIN_CONFIGURE_UPDATED_BODY
"Ñî âğåìåíè ïğîøëîãî çàïóñêà èãğû ğåêîìåíäóåìûå çíà÷åíèÿ ïàğàìåòğîâ èçìåíèëèñü.
Âûïîëíèòü àâòîìàòè÷åñêóş íàñòğîéêó ïàğàìåòğîâ èãğû?

Ğåêîìåíäóåòñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ïîëüçîâàòåëåé. Èçìåíåíèÿ íå çàòğîíóò êîìàíä óïğàâëåíèÿ."WIN_LOW_MEMORY_BODY
"Íåäîñòàòî÷íî âèğòóàëüíîé ïàìÿòè. 
İòî ìîæåò ïğèâåñòè ê ïàäåíèş ïğîèçâîäèòåëüíîñòè âïëîòü äî ïîëíîé îñòàíîâêè èãğû. 
Ïåğåä çàïóñêîì èãğû íàñòîÿòåëüíî ğåêîìåíäóåòñÿ çàêğûòü âñå ğàáîòàşùèå ïğèëîæåíèÿ.

Çàïóñòèòü Call of Duty?"


WIN_LOW_MEMORY_TITLE
"Íåäîñòàòî÷íî ïàìÿòè"


WIN_COLORDEPTH_WARN_BODY
"Ôóíêöèîíèğîâàíèå èãğû â îêîííîì ğåæèìå ñ âûáğàííîé ãëóáèíîé öâåòà, ñêîğåå âñåãî, íåâîçìîæíî.  Âûáåğèòå OK äëÿ ïğîäîëæåíèÿ. Âûáåğèòå 'Îòìåíà' äëÿ âûõîäà."


WIN_COLORDEPTH_WARN_TITLE
"Íåäîñòàòî÷íàÿ ãëóáèíà öâåòà"


WIN_COMPUTER_CHANGE_BODY
"Ñî âğåìåíè ïğîøëîãî çàïóñêà èãğû êîíôèãóğàöèÿ âàøåé ñèñòåìû èçìåíèëàñü. 
Âûïîëíèòü àâòîìàòè÷åñêóş íàñòğîéêó ïàğàìåòğîâ èãğû ñ ó÷åòîì íîâîãî îáîğóäîâàíèÿ?

Ğåêîìåíäóåòñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ïîëüçîâàòåëåé. Èçìåíåíèÿ íå çàòğîíóò êîìàíä óïğàâëåíèÿ."


WIN_COMPUTER_CHANGE_TITLE
"Óñòàíîâèòü îïòèìàëüíûå ïàğàìåòğû?"


WIN_DISK_FULL_BODY
"Íå óäàëîñü çàïèñàòü ôàéë. Íåäîñòàòî÷íî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå."


WIN_DISK_FULL_TITLE
"Îøèáêà çàïèñè ôàéëà"


WIN_IMPROPER_QUIT_BODY
"Ïğåäûäóùèé âûõîä èç èãğû áûë âûïîëíåí íåêîğğåêòíî.
Çàïóñòèòü èãğó â áåçîïàñíîì ğåæèìå?

Ğåêîìåíäóåòñÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ïîëüçîâàòåëåé.
Áåçîïàñíûé ğåæèì íå çàòğàãèâàåò êîìàíä óïğàâëåíèÿ."


WIN_IMPROPER_QUIT_TITLE
"Çàïóñòèòü â áåçîïàñíîì ğåæèìå?"


WIN_ERROR
"Êğèòè÷åñêàÿ îøèáêà"

WIN_NO_STEAM
"Äëÿ çàïóñêà èãğû íåîáõîäèìî çàïóñòèòü ïğîãğàììíîå îáåñïå÷åíèå Steam."

WIN_OUT_OF_MEM_BODY
"Íåäîñòàòî÷íî ïàìÿòè. Âîçìîæíî, âàì ñëåäóåò îñâîáîäèòü áîëüøå ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå."


WIN_OUT_OF_MEM_TITLE
"Íåäîñòàòî÷íî ïàìÿòè"


WIN_UNABLE_LOAD_DLL_BODY
"Íå óäàëîñü çàãğóçèòü ôàéë DLL. Âîçìîæíûå ïğè÷èíû: íåäîñòàòîê îïåğàòèâíîé ïàìÿòè, íåäîñòàòîê ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå, îòñóòñòâèå ôàéëà DLL."


WIN_DIRECTX_INIT_TITLE
"Îøèáêà DirectX"

WIN_DIRECTX_INIT_BODY
"Íåóñòğàíèìàÿ îøèáêà DirectX.

Èíñòğóêöèè ïî ğåøåíèş ïğîáëåìû ñîäåğæàòñÿ â ôàéëå Readme."

WIN_EXE_ALREADY_RUNNING
"Èãğà óæå çàïóùåíà.

Âû ìîæåòå ñìåíèòü ğåæèì èãğû ñ ïîìîùüş ìåíş."


WIN_COULDNT_START_PROCESS
"Íå óäàëîñü íà÷àòü ïğîöåññ."